Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Jeyaseelan (1995)

Jeyaseelan L, Rao PS

Effect of occupation on menstrual cycle length: a causal model

Human Biology, 67 (2) 283-90/ april 1995

Uit de literatuur is bekend dat lichamelijke inspanning (b.v. sport), stressoren, lichaamsgewicht, dieet, zwangerschap, borstvoeding, ziekte, levensstijl, beroep en omgevingsfactoren invloed hebben op de cycluslengte van de vrouw.

Uit eerder onderzoek van de schrijvers van het artikel bleek dat het beroep een significant effect had op de cycluslengte; zij besloten in een prospectieve studie na te gaan of dit een direct of indirect (= via andere factoren) effect was. De studie werd uitgevoerd in Zuid-India tussen 1969 en 1974. Om de 5 weken werden vrouwen geïnterviewd over hun menstruele cyclus. Het betrof 1267 platte-landsvrouwen en 1299 vrouwen uit stedelijke gebieden. Er waren gegevens van 3-6 cycli beschikbaar. Naast het beroep werden nog 11 andere variabelen die mogelijk de cycluslengte beïnvloedden, in het onderzoek betrokken (woonplaats, leeftijd, menarche-leeftijd, leeftijd bij huwelijk, aantal zwangerschappen, aantal kinderen, opleiding, religie, gewicht naar lengte, al/niet vegetarisch zijn, consanguïniteit).

Er waren 2220 vrouwen met lichamelijk inspannend werk. Hun gemiddelde cycluslengte was 31,8 dagen. Het percentage cycli van meer dan 37 dagen bedroeg bij hen 13%. Er waren 251 vrouwen met lichamelijk niet inspannend werk. Hun gemiddelde cycluslengte was 30,9 dagen. Het percentage cycli van meer dan 37 dagen bedroeg bij hen 6%. Het verschil in percentage lange cycli en gemiddelde cycluslengte tussen beide groepen vrouwen was significant. Via ingewikkelde statistische bewerkingen concludeerden de onderzoekers dat het beroep een significant direct effect heeft op de cycluslengte; tevens vonden zij aanwijzingen dat het beroep ook indirect effect had op de cycluslengte. Zwaar lichamelijk werk veroorzaakt dus significant langere cycli.

Schuiven naar boven