Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Hampton (2012)

Kerry D. Hampton, Danielle Mazza & Jennifer M. Newton

Fertility-awareness knowledge, attitudes, and practices of women seeking fertility assistance

Journal of Advanced Nursing, Vol 69/5

Achtergrond

De Australische regering bouwt momenteel het gezondheidszorgsysteem uit naar meer eerstelijnsgeneeskunde. Zo zou de gezondheid van de bevolking verbeteren, efficiënter en goedkoper worden. Ook verpleegkundigen en vroedvrouwen maken hier deel van uit. En zelfzorg is er een onderdeel van. Hampton et al. willen nagaan hoe het zit met vruchtbaarheidskennis, gedrag en praktijk van vrouwen die moeilijk zwanger worden.

Zo’n 9% van de koppels wordt binnen de 12 maanden niet zwanger . Steeds vaker wordt naar ART-klinieken (ART = artificiële reproductieve technieken) doorverwezen. In Australië nam het aantal behandelingen tussen 2005 en 2009 met 45% toe, met één op de 35 baby’s geboren uit ART (3,2%). In Denemarken is dat zelfs 1 op de 16 (6,2%). ART verhoogt het risico op ziekte en sterfte, zowel bij de moeder als bij het kind. Ook bekend is het verhoogd risico op postnatale depressie en moeilijkheden bij ouder-schap. De gezondheidskosten zijn significant hoger tot de leeftijd van 7 jaar. Bovendien liggen de slaagcijfers bijzonder laag, slechts 17,2% van de ivf-cycli leiden tot een levendgeboorte.

Kennis van de vruchtbaarheid optimaliseert echter de kans op spontane zwangerschap. In 2004 stelde NICE dat gemeenschap om de 2-3 dagen voldoende was, en gemeenschap op het tijdstip van ovulatie stress veroorzaakt en dus niet werd aanbevolen. Deze aanbeveling is nochtans gestoeld op slechts één zeer zwakke studie. Wel is aangetoond dat een zwangerschap enkel mogelijk is bij gemeenschap in het fertiele venster.

Werkwijze

De auteurs van dit artikel bevroegen 282 vrouwen in twee ART-klinieken met een anonieme vragenlijst met 17 onderwerpen. Zij vertegenwoordigden een doorsneebevolking. Er kwamen 204 antwoorden terug.

Resultaten

122 vrouwen (68,2%) geloofden dat ze gemeenschap hadden in de vruchtbare periode. 191 vrouwen (94,5%) vonden dat een vrouw eerst vruchtbaarheidsbewustzijn moest leren wanneer ze moeilijkheden rapporteren aan hun arts en 75,4% geloofde dat gemeenschap in het fertiele venster een spontane zwangerschap kon bevorderen. 158 vrouwen (86,8%) trachtten hun kansen te verhogen door gericht gemeenschap in het fertiele venster te hebben. De vrouwen met een hoog vruchtbaarheidsbewustzijn hadden op vele plaatsen informatie gezocht.

Bespreking en besluit

Het feit dat 86,8% van de vrouwen informatie zocht, maar slechts 12,7% het fertiele venster accuraat kon aangeven, wijst op een gebrek aan kwaliteit bij de informatiebronnen. Van de vrouwen die informatie hadden gekregen van een consulent in natuurlijke methodes, bleek echter 80% het fertiele venster correct te kunnen aangeven. Gemeenschap om de 2-3 dagen kan ook wel gemeenschap in het fertiele venster opleveren, maar is voor sommige koppels te veel gevraagd. In een ideaal gezondheidssysteem zouden alle koppels die moeilijkheden ondervinden om zwanger te worden slechts mogen worden doorverwezen naar ART-klinieken na minimum zes cycli gemeenschap in het fertiele venster. Momenteel is de kennis rond vruchtbaarheid van de gezondheidszorgers echter te beperkt. Deze zouden hiertoe moeten worden opgeleid.

Commentaar

Als meer dan 90% van de vrouwen in een fertiliteitskliniek vruchtbaarheidsbewustzijn wil leren, dan wordt het dringend tijd dat onze overheid (RIZIV) effectief investeert om dit mogelijk te maken. De besparingen in de gezondheidszorg zullen nadien fenomenaal zijn. Het gaat dan niet enkel om besparing in fertiliteit, maar ook in neonatale zorgen (minder prematuren), zelfs tot het 7e levensjaar!

Schuiven naar boven