Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Jurkowski (2021)

Ludmila Jurkowski, Rocio Manubens, Julieta Olivera Ryberg, Mariela Rossi

Fertility awareness, attitudes towards parenting, and knowledge about Assisted Reproductive Technology among university students in Argentina
Vruchtbaarheidsbewustzijn, attitudes ten opzichte van ouderschap, en kennis over geassisteerde voortplantingstechnologie bij universiteitsstudenten in Argentinië

JBRA Assisted Reproduction

De auteurs van deze studie wilden het vruchtbaarheidsbewustzijn, attitudes ten opzichte van ouderschap, en kennis over geassisteerde voortplantingstechnologie van Argentijnse universiteitsstudenten nagaan.
Hiervoor werd de Spaanse vertaling van een Zweedse vruchtbaarheidsbewustzijnsvragenlijst gebruikt; de vragenlijst werd wel aangepast aan lokale culturele gewoonten. Via sociale media werden in juni 2019 universiteitsstudenten uit Buenos Aires benaderd en gevraagd om een anonieme online enquête in te vullen.
In totaal beantwoordden 680 studenten (83,2% vrouwen en 16,4% mannen) van gemiddeld 24,7 jaar oud de vragenlijst. Ongeveer 70% meende van zichzelf een hoog kennisniveau te hebben over de menselijke voortplanting.
Nochtans dacht bijna de helft (46%) dat vrouwen in elk stadium van de cyclus zwanger kunnen worden; 36,2% geloofde dat de vruchtbaarheid bij vrouwen afneemt vanaf de leeftijd van 45 tot 50 jaar, 33,2% vanaf de leeftijd van 40 tot 45 jaar, en 25,9% vanaf de leeftijd van 35 tot 40 jaar. De helft van de bevraagde studenten dacht dat de kans om zwanger te worden tijdens de ovulatieperiode varieerde tussen 80-100%. Met betrekking tot leeftijdsgebonden vruchtbaarheidsdaling bij mannen, geloofde 57% dat dit niet gebeurt.

Wat hun kinderwens betreft, verklaarde 58,3% dat ze van plan waren om kinderen te krijgen, en 50% zei dat dit heel belangrijk was. De risicofactoren voor onvruchtbaarheid werden door de studenten als volgt genoemd: drugsgebruik (79,2%); veroudering (78,2%); roken (69,2%); alcohol (66,5%); en seksueel overdraagbare aandoeningen (43%).
De informatiebronnen voor vruchtbaarheidsbewustzijn waren hoofdzakelijk media (46,6%) en school (24,2%). De inschatting dat paren problemen hebben om zwanger te worden, was bijzonder hoog: 40-60% werd door 45,6% van de respondenten aangegeven en 20-40% door 33,8%.

In de bespreking stellen de auteurs vast dat – in tegenstelling tot gelijkaardige studies in Europa en de VS – veel Argentijnse studenten geen kinderwens hebben. Dit kan te maken hebben met de slechte economische situatie in het land, maar misschien is de situatie sinds de eerste studie, 14 jaar geleden, ook in andere landen veranderd. Opvallend ook is het feit dat risicofactoren als (over)gewicht, soa’s en slechte algemene gezondheid niet of heel laag aangegeven werden.

De auteurs besluiten dat er dringend nood is aan een verbetering van vruchtbaarheidsbewustzijn bij universiteitsstudenten. Een gezonde levensstijl en goede leefgewoontes moeten in het onderwijs worden aangeleerd. De kracht van sociale mediaplatforms moet worden aangewend om nauwkeurige informatie te verstrekken over de menselijke voortplanting.

Commentaar

Hoewel we de originele vragenlijst niet konden inkijken, bevestigt deze studie de gebrekkige kennis van universiteitsstudenten over de menselijke vruchtbaarheid. Ondanks het wegvallen van het taboe rond seksualiteit en seksuele opvoeding de voorbije halve eeuw, is de kennis bedroevend laag. Uit onze eigen masterproef in 2014 bleek bij vroedvrouwen de kennis niet veel hoger te liggen.

Meer dan theoretische kennis, die snel vervaagt, is concrete vruchtbaarheidservaring wenselijk. Elke vrouw zou aan het begin van haar vruchtbare levensjaren, in de puberteit dus, haar eigen vruchtbaarheid aan den lijve moeten leren herkennen. In plaats van snel te starten met allerhande anticonceptiva, zouden tienermeisjes de vruchtbare fase in hun persoonlijke cyclus moeten leren vaststellen. Dit zal ze niet alleen bewust maken van hun waardigheid als vrouw, maar het zal wellicht ook verhinderen dat ze onverantwoord gedrag vertonen met risico’s op soa’s en ongewenste zwangerschap. Ook jongens moeten hun vruchtbaarheid leren kennen en die van de vrouw, zodat hun respect kan toenemen en ook hier onverantwoord gedrag vermeden kan worden. Dit vergt meer dan gewone lessen en info op sociale media. Dit vraagt een inspanning van opvoeders en overheden om degelijke bewustwordingsprogramma’s uit te bouwen en verder te verspreiden.

Schuiven naar boven