Vruchtbaarheidsbewustzijn

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Stanford (1998)

Stanford, Lemaire, Thurman

Women’s interest in natural family planning

The Journal of Family Practice, vol. 46, no. 1, 1998

In de USA gebruikt ongeveer 4 % van de seksueel actieve vrouwen in de vruchtbare leeftijd een vorm van natuurlijke geboorteregeling, meestal de verouderde kalendermethode. De vraag was hoeveel vrouwen geïnteresseerd zouden zijn in de moderne natuurlijke methoden (Billings-methode en sympto-thermale methode), daar er in de literatuur weinig onderzoek naar bleek te bestaan.

De onderzoekers wilden weten hoeveel interesse er bij de vruchtbare vrouwen in Missouri voor NFP bestond. Hiertoe verzonden ze een enquête aan 1500 vrouwen, die ze als steekproef uit een rijbewijsregister hadden gehaald. Zo nodig werd de enquête tot driemaal toe verzonden om de respons te verhogen. In totaal stuurden 747 vrouwen de enquête terug; hiervan bleken er nog 484 vruchtbaar te zijn. Slechts 2,8 % van deze vrouwen gebruikte reeds een natuurlijke methode.

Van deze vrouwen gaf 22,5 % aan dat het (zeer) waarschijnlijk was dat ze NFP ooit zouden gaan gebruiken om een zwangerschap te voorkomen, en zelfs 37,4 % om juist zwanger te raken.

Jongere vrouwen, vrouwen zonder levende kinderen, vrouwen met mogelijk een kinderwens in de toekomst, en vrouwen die in het verleden moeilijk zwanger raakten, bleken meer dan anderen geïnteresseerd te zijn in NFP voor toepassing bij kinderwens. Vooral vrouwen die om die reden al eerder een natuurlijke methode hadden gebruikt bleken vaker geïnteresseerd.

Bij het gebruik van NFP als methode om zwangerschap te voorkomen, bleek eerder gebruik van een natuurlijke methode ook een grotere kans te geven op interesse in NFP als geboorteregelende methode.

Opleiding, inkomen, burgerlijke staat, en religie bleken geen verband te houden met de mate van interesse in NFP, dit voor beide toepassingen.

Er bleek dus een tamelijk grote interesse voor de moderne NFP-methoden te bestaan, zowel voor de toepassing bij kinderwens, als voor het voorkomen van zwangerschap.

De vraag is in hoeverre de gevonden cijfers de situatie onder de vruchtbare vrouwen in Missouri betrouwbaar weergeven. Tenslotte had 50,2 % van de vrouwen de enquête niet ingevuld. Ook bleek bij vergelijking met andere statistische gegevens over de populatie in Missouri, dat er in de onderzochte groep meer hoger opgeleide vrouwen, en mogelijk ook meer rijkere vrouwen zaten dan in de totale populatie. Toch lijkt het een redelijke afspiegeling van de vrouwelijke bevolking van Missouri te zijn. Het is niet duidelijk of de verkregen gegevens ook van toepassing zijn voor andere delen van Amerika of de wereld.

Voor het daadwerkelijk gaan toepassen van NFP is wel meer nodig dan alleen interesse: goede en beschikbare informatie, opgeleide consulenten, steun van werkers in de gezondheidszorg, persoonlijke contact met andere gebruikers, feedback over NFP, steun en meedoen van de partner.

De auteurs concluderen dat de moderne NFP-methoden door artsen routinematig moeten worden aangeboden bij consulten over geboorteregeling, en zeker aan diegenen die in het verleden al een natuurlijke methode hebben gebruikt. Tevens blijken vrouwen met kinderwens erg geïnteresseerd te zijn in NFP; ook zij moeten er dus op gewezen worden.

Schuiven naar boven